2 Apr 2012

Emily Ratajkowski is so being a major tease!